Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar
a) www.emlakyakala.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten KAZIM DİRİK MAH. 169 SOK. NO:15 DA:2 BORNOVA / İZMİR adresinde mukim ESRA ÖZGECAN ULUSOY-DÖRTGEN DİZAYN (Bundan böyle "firma” olarak anılacaktır).
ESRA ÖZGECAN ULUSOY-DÖRTGEN DİZAYN
KAZIM DİRİK MAH. 169 SOK. NO:15 DA:2 BORNOVA / İZMİR
+90 232 374 51 65
BORNOVA VD.
36202395088
b) www.emlakyakala.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı  (Bundan böyle  "Üye" olarak anılacaktır.)

2. Sözleşmenin Konusu
İş bu Sözleşme’nin konusu ESRA ÖZGECAN ULUSOY-DÖRTGEN DİZAYN’nın sahip olduğu internet sitesi www.emlakyakala.com'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üye, www.emlakyakala.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder.
3.2. Üye, firma tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından firmaya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı firmanın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.3. Üye, www.emlakyakala.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.4. Üye, www.emlakyakala.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.5. www.emlakyakala.com internet sitesinde yayınlanan tüm gayrimenkul ilanları, ilanı yayınlayan Emlak Yetkilisi-Emlak Firması-Emlakçı sorumluluğundadır. Yayınlanan ilanlardaki bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve güncelliği konusunda ESRA ÖZGECAN ULUSOY-DÖRTGEN DİZAYN herhangi bir sorumluluk kabul etmez, Emlakçı- Emlak Firması- Emlak Yetkilisi ve ÜYE arasında herhangi bir arabuluculuk hizmeti sağlayacağını taahhüt etmez. Üye'nin www.emlakyakala.com üzerinden tespit ettiği ve talep ettiği bir gayrimenkul ilanının, ÜYE'ninde içinde bulunacağı bir alım-satım-kiralama-devir işlemine konu olması halinde, işlemler sırasında doğabilecek hukuki, yasal, cezai ve maddi sorumluluklar tamamen alım-satım-kiralama-devir işlemlerine konu olan gayrimenkula ait taraflara ait olup, ESRA ÖZGECAN ULUSOY-DÖRTGEN DİZAYN bu işlemlerin hiç bir aşamasında herhangi bir yasal yada maddi sorumluluk kabul etmez ve ÜYE uğrayacağı herhangi bir zarar yüzünden ESRA ÖZGECAN ULUSOY-DÖRTGEN DİZAYN'dan maddi ve manevi tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.6. Firma, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, üye verilerine yetkisiz kişilerin yasal olmayan yollar ile ulaşmasından  ve yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı üye bilgilerinin kaybolmasından yada 3. kişiler ile paylaşılmasından sorumlu olmayacaktır. Üye, www.emlakyakala.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden firmadan  tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8. İş bu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden üye iş bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, firma  bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; iş bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, firmanın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9. Firmanın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme,sonlandırma hakkı vardır. Üye iş bu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, firmanın hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10. Firma tarafından www.emlakyakala.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.11. Firma kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Firma, üyenin www.emlakyakala.com  internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
3.12. www.emlakyakala.com'a üye olan kişi, web sitesinde yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında, web sitesine ait ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarının sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, www.emlakyakala.com'a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgilerinin ve davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, firma tarafından arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, firma tarafından arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece firmanın kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve firmayı sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini firmaya iletebilir.
3.13. Firma, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya firmaya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) , firma ve www.emlakyakala.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.14. Firma web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye, www.emlakyakala.com'a  girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.15. Firma, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya firma web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.16. Firma, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.17. Taraflar, firma ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.18. Firma işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda bu talebini firmaya telefon ile eya firmanın elektronik posta adresine bildirebilir.

4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya firma tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Firma üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilafların Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda T.C. İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.
ESRA ÖZGECAN ULUSOY-DÖRTGEN DİZAYN
KAZIM DİRİK MAH. 169 SOK. NO:15 DA:2 BORNOVA / İZMİR
+90 232 374 51 65
BORNOVA VD.
36202395088
11 Mayıs 2016

EmlakYakala

Türkiyenin emlak portalı

Üye Kayıt için tıklayın